Algemene voorwaarden

De hiernavolgende algemene verkoop- en levervoorwaarden worden onderdeel van het koopcontract. Aankoopvoorwaarden die in tegenspraak zijn of afwijken of overige restricties van de koper worden niet erkend tenzij de verkoper – hierna FÖRCH genoemd – dit als apart geval uitdrukkelijk en schriftelijk aan u heeft bevestigd.

1. Offertes, bestellingen

1.1 Offertes van FÖRCH zijn wat betreft prijs, hoeveelheid, levertermijn en levermogelijkheid tot op de dag van de levering vrijblijvend.

1.2 Bestellingen door de koper worden bindend voor FÖRCH door een schriftelijke of afgedrukte bevestiging van de verkoper (ook factuur of afleveringsbewijs).

2. Berekening

2.1 De prijzen van de verkoper die op het ogenblik van de levering geldig zijn worden aangerekend, te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting.

2.2 Alle offerte- en lijstprijzen gelden vanaf het magazijn van FÖRCH. Verzendkosten worden apart aangerekend.

2.3 Wanneer tussen de bestelling en de levering de voor de berekening van de prijzen beslissende basis wijzigt, heeft FÖRCH het recht de prijzen overeenkomstig de wijziging van de kostenbasis aan te passen.

3. Betaling

3.1 Facturen zijn, indien niet anders overeengekomen, betaalbaar zonder aftrek binnen 30 dagen na facturering. De in de orderbevestiging genoemde betaalvoorwaarden gelden als overeengekomen.

3.2 FÖRCH heeft het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betaling van te plaatsen of reeds geplaatste order(s) bij gebreke waarvan FÖRCH het recht heeft, de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Het bezorgen van wissels of cheques moet de toestemming hebben van FÖRCH; dit gebeurt ter betaling. De maximum looptijd voor wissels is negentig dagen na factuurdatum.

3.4 Betalingen gelden pas dan als uitgevoerd wanneer het bedrag op een rekening van FÖRCH definitief beschikbaar is.

3.5 De koper heeft geen recht van retentie. De koper mag enkel onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen aanrekenen.

3.6 Vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen zonder schriftelijke volmacht van FÖRCH.

3.7 Indien de koper de factuur niet binnen 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf deze datum zal het te betalen bedrag met 1% rente over elke maand (of gedeelte daarvan) worden verhoogd.

3.8 Gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, brengt FÖRCH in rekening bovenop het factuurbedrag. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,- te verhogen met BTW.

3.9 Bij betalingsachterstand van koper heeft FÖRCH de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.

3.10 Alle vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens verhaal van de vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.

4. Levering

4.1 De door FÖRCH opgegeven leveringstermijn in geen fatale termijn. Overschrijding leidt daarom niet tot enige schadevergoedingsverplichting van FÖRCH, noch heeft de koper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder eerst verkoper in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te

4.2 Voor zover hiervan afwijkend een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, moet de koper in geval van een vertraging van de levering een passend uitstel van in de regel vier weken bijvoegen. Juiste en tijdige eigen bevoorrading aan FÖRCH zelf blijft voorbehouden.

4.3 Als dag van levering geldt de dag waarop de goederen de fabriek of een magazijn verlaten en wanneer deze dag niet vast te stellen is de dag waarop ze aan de klant ter beschikking worden gesteld.

5. Verzending

5.1 Het versturen van de bestelde goederen gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

5.2 FÖRCH behoudt zich de keuze van de verzendroute en de manier van verzenden voor. Meerkosten die veroorzaakt worden door speciale wensen van de klant in verband met de verzending worden aan hem aangerekend. Hetzelfde geldt voor verhogingen van de vrachttarieven die in voege treden na sluiten van het contract, eventuele meerkosten voor omleiding, opslagkosten enz. voor zover geen franco levering werd overeengekomen.

5.3
Het risico op teloorgang, verlies of beschadiging van de goederen gaat bij het versturen of in geval van afhaling door de koper over op de koper bij de beschikbaarstelling van de goederen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de door FÖRCH geleverde zaken gaat eerst over op koper na een volledige betaling van alle vorderingen van FÖRCH op koper als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van FÖRCH aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, werkzaamheden en/of.

6.2 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, liquidatie of overlijden van koper, is FÖRCH gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst het reeds geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als haar eigen eigendom terug te vorderen, onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

6.3 Indien de onder voorbehoud geleverde waren verwerkt zijn, dan wordt de koper voor FÖRCH werkzaam zonder enige aanspraken omwille van de verwerking tegen FÖRCH te verwerven. Het eigendomsbehoud van FÖRCH bestrijkt de door de verwerking ontstane producten. Worden de onder voorbehoud geleverde goederen samen met goederen verwerkt die eigendom zijn van derden of worden de onder voorbehoud geleverde goederen gemengd of verbonden met goederen die eigendom zijn van derden dan verwerft FÖRCH mede-eigendom aan de hierdoor ontstane producten in verhouding met de factuurwaarde van de in het eigendom van derden bevindende goederen. Gebeurt het verbinden of vermengen met een hoofdzaak van de koper, dan draagt de koper nu al over zijn eigendomsrecht op het nieuwe voorwerp aan FÖRCH.

6.4 Koper is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen van de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van FÖRCH rust. Koper is niet gerechtigd de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij zijn geleverd te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Zolang de koper zijn verplichtingen tegenover FÖRCH regelmatig vervult, heeft hij het recht in de gewone gang van zaken te beschikken over de onder voorbehoud geleverde goederen. Dit geldt echter niet wanneer in voor zover tussen de koper en zijn afnemers een afstandsverbod met betrekking tot de vordering op de koopprijs overeengekomen is. Bij het doorverkopen moet de koper de eigendomsoverdracht afhankelijk maken van de volledige betaling van de goederen door zijn afnemer.

6.5 De koper cedeert aan FÖRCH hierdoor alle zich uit een doorverkoop van de onder voorbehoud geleverde waren volgende aanspraken met alle neven- en verzekeringsrechten inclusief wissels en cheques op voorhand voor de verzekering van alle voor FÖRCH tegen de koper uit de zakelijke relatie ontstane eisen. Worden onder voorbehoud geleverde waren samen met andere goederen aan een totaalprijs overgedragen, dan beperkt de overdracht zich tot het evenredige bedrag van de rekening van FÖRCH voor de meeverkochte onder voorbehoud geleverde waren. Worden goederen verkocht waaraan FÖRCH volgens voorgaand nummer 3 een mede-eigenaarsaandeel heeft, dan beperkt de overdracht zich tot dat deel van de vordering die overeenkomt met het mede-eigenaarsaandeel van FÖRCH.

6.6 Indien het FÖRCH lijkt dat de realisatie van zijn aanspraken in gevaar komen, dan moet de koper op verzoek de overdracht van zijn afnemers meedelen en FÖRCH alle nodige informatie en documenten geven. Toegang van derden op de onder voorbehoud geleverde waren en afgestane aanspraken moeten door de koper onmiddellijk meegedeeld worden aan FÖRCH. Overschrijdt de waarde van de aan FÖRCH toebehorende garanties de te beveiligen aanspraken van FÖRCH tegen de koper met meer dan 20% dan is FÖRCH verplicht op vraag van de koper wat dat aangaat de verzekeringen vrij te geven. De keuze van de vrij te geven verzekering gebeurt door FÖRCH.

7. Schadevergoeding

7.1 Schadevorderingen van de koper – ook die buiten het contract liggen – zijn uitgesloten in geval van licht nalatig plichtsverzuim van FÖRCH, van het leidend personeel en andere plaatsvervangers van FÖRCH.

7.2 Voor een indirecte evenals voor ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorziene schade is FÖRCH enkel dan aansprakelijk wanneer een grove schuld van FÖRCH of een leidend personeelslid van FÖRCH in het spel is.

7.3 Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals de aansprakelijkheid bij de overname van een garantie of de wet op de productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

8. Klachten

8.1 Klachten worden alleen in aanmerking genomen wanneer ze onmiddellijk schriftelijk, ten laatste echter binnen veertien dagen na het leveren van de goederen en vergezeld van bewijsstukken, stalen, pakbonnen evenals vermelding van het factuurnummer, de factuurdatum en de signaturen die zich op de verpakking bevinden ingediend worden. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek in de prestatie.

8.2 Bij verborgen gebreken moet de schriftelijke klacht onmiddellijk na het vaststellen van het gebrek, ten laatste echter binnen vijf maanden na het leveren van de goederen gebeuren. De verjaring blijft hier onverminderd van kracht. De bewijslast dat het om een verborgen gebrek gaat, ligt bij de koper.

8.3 Afgekeurde goederen mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van FÖRCH teruggestuurd worden.

9. Rechten van de koper bij gebreken

9.1 De garantieaanspraken van de koper zijn beperkt tot het recht op herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie. Mislukt het herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie door FÖRCH, dan kan de koper de koopprijs verlagen of volgens zijn keuze afzien van het contract. Aanspraken van de koper wegens de voor het herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie nodige uitgaven, vooral transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de uitgaven verhogen omdat het voorwerk van de levering achteraf naar een andere plaats als de vestiging van de koper gebracht werd.

9.2 De koper is verplicht FÖRCH onmiddellijk te berichten vanaf kennisname van ieder in de leverketting optredend regres. Wettelijke aanspraken op regres van de koper tegen FÖRCH bestaan enkel voor zover de koper met zijn afnemers geen garantieaanspraken getroffen heeft die gaan boven de wettelijke afspraken.

9.3 De overeenkomst over een garantie moet schriftelijk opgemaakt worden. Een garantieverklaring is enkel dan rechtsgeldig wanneer ze de inhoud van de garantie evenals de duur en het ruimtelijke toepassingsgebied van de garantiebescherming voldoende duidelijk beschrijft.

9.4 Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door FÖRCH of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies of in geval van normale slijtage.

10. Verjaring

10.1 Een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van twee (2) jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop koper met de schade bekend is geworden die door FÖRCH is veroorzaakt en in ieder geval door verloop van tien (10) jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Dwingende wettelijke verjarings- en aansprakelijkheidsvoorschriften blijven onverminderd van kracht.

11. Hoedanigheid van de goederen, technisch advies, gebruik en verwerking

11.1 Als hoedanigheid van de goederen geldt principieel enkel de in de productbeschrijvingen, specificaties en karakteristieke eigenschappen door FÖRCH beschreven hoedanigheid. Openbare uitspraken, aanbevelingen of reclame moeten niet worden gezien als gegevens over de hoedanigheid van de koopwaar.

11.2 Het toepassingstechnische advies van FÖRCH in woord, schrift en door testen gebeurt naar beste weten, geldt echter enkel als vrijblijvende aanwijzing, ook met betrekking tot eventuele octrooirechten van derden en ontslaat de koper niet om eigen testen te doen op de door geleverde producten op hun geschiktheid voor de processen en doeleinden die men op het oog heeft. Gebruik, aanwending en verwerking van producten gebeuren buiten de controlemogelijkheden van FÖRCH en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.

12. Merken

12.1 Het is niet geoorloofd in plaats van de producten van FÖRCH met referentie naar deze producten vervangproducten aan te bieden of te leveren evenals in prijslijsten en dergelijke zakelijke documenten productbeschrijvingen van FÖRCH, om het even of ze beschermd zijn of niet, met het woord “vervang” in verbinding te brengen of de benamingen van vervangproducten tegenover elkaar te plaatsen.

12.2 Het is verder niet toegelaten bij het gebruik van producten van FÖRCH voor fabricagedoeleinden of bij de verdere verwerking productbenamingen van FÖRCH, vooral haar eigen merken, op dergelijke goederen of hun verpakking of in het daarbij horende gedrukt of reclamemateriaal zonder voorafgaande toestemming van FÖRCH, vooral als onderdeleninformatie, te gebruiken. De levering van producten onder een merk mag niet aanzien worden als toestemming voor het gebruik van dit merk voor de daaruit vervaardigde producten.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank; slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechtbank in het arrondissement Overijssel is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

13.3 Mochten individuele bepalingen van deze verkoop- en levervoorwaarden helemaal of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige clausules of van de overige onderdelen van dergelijke bepalingen niet worden beïnvloed. Een ongeldige regeling moeten de partijen vervangen door een dergelijke regeling die het dichtst bij het economische doel van de ongeldige regeling komt en wel geldig is.

 

Förch Nederland B.V.,  2022

 

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op