Milieubeleid.

en beleidstoelichting.

Total Zero
DIN EN ISO 14001

De naleving van wettelijke voorschriften en onze eigen milieunormen vormen de basis van ons milieumanagementsysteem. Door dit milieubeleid regelmatig te evalueren en aan te passen aan recente ontwikkelingen kunnen we het milieu continu verbeteren.

Aan het milieubeleid zijn ook onze gelieerde buitenlandse ondernemingen gebonden, op voorwaarde dat zij betrokken zijn bij de zorgvuldige samengestelde certificering van onze kwaliteits- en milieumanagementsystemen.

Het bevorderen van de motivatie van het milieubewustzijn

Het bewustzijn en de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu worden in onze organisatie bij al onze medewerkers door middel van scholingen en informatie bevorderd.

Controle van het milieumanagementsysteem

Regelmatige controles waarborgen dat ons milieubeleid up-to-date wordt gehouden. Dit gebeurt door middel van audits waarvan de resultaten worden vastgelegd en geëvalueerd.

Zakelijke productieprocessen

Milieueffecten die het resultaat zijn van onze activiteiten bij aangesloten gelieerde ondernemingen, worden gecontroleerd en geëvalueerd. Om de belasting op het milieu te verlagen worden passende maatregelen genomen. Deze maatregelen verminderen of voorkomen emissies, watervervuiling, afval en andere milieubelastende invloeden. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke technologieën.

Contractpartners en leveranciers

Leveranciers en andere zakelijke partners worden van informatie over milieuvriendelijk produceren en ondernemen voorzien.

Brandveiligheid en risicobeperking

Een brandbescherming- en rampenplan is gerealiseerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Regelmatig worden oefeningen en bijeenkomsten gehouden met externe gerelateerde partijen.

Informeren van klanten

Klanten van de onderneming worden over alle milieuaspecten van de producten geïnformeerd en desgewenst geadviseerd.

Nieuwe producten en processen

Het milieu-impact van nieuwe producten, activiteiten en processen wordt vooraf beoordeeld, en zo veel als technisch en economisch mogelijk verminderd.

Voorlichting van het publiek

Het bedrijfsmanagement maakt informatie omtrent milieuactiviteiten van de FÖRCH Groep op verzoek toegankelijk voor het publiek.

Management commitment

In het kader van een zakelijke zorgvuldigheidsplicht leggen we ons milieubeleid met de milieudoelstellingen en handelingsbeginselen van ons bedrijf vast in ons managementhandboek.

Onze onderneming realiseert een, op vastgestelde normen, richtlijnen en interne vereisten en regelgevingen georiënteerd milieumanagementsysteem, houdt dit in stand en verbetert continu de doeltreffendheid ervan.

Het geïntegreerde managementhandboek omschrijft het door ons vastgelegde milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem. De toepassing van het handboek waarborgt dat contractuele afspraken worden nageleefd en dat alle milieubelastende organisatorische, commerciële en technische activiteiten gepland, beheerd en gecontroleerd worden.

Om te verzekeren dat aan de voorgeschreven milieugerelateerde en zelfopgelegde eisen en verwachtingen van de onderneming wordt voldaan, verplicht het bestuur door middel van deze verklaring alle medewerkers om hun werkzaamheden overeenkomstig in het managementhandboek en eventuele werkinstructies uit te voeren.

Ons doel is het voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties. Aan de hand van resultaten, interne audits en periodieke verslagen over de bescherming van het milieu, wordt de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem regelmatig beoordeeld door het management.

Wij stellen alle noodzakelijke middelen beschikbaar om aan onze milieudoelstellingen en de uitvoering van het milieubeleid te voldoen.

Het bestuur beoordeelt zichzelf en de mate van vervulling van de norm binnen het bedrijf.

Wij verplichten onszelf en onze buitenlandse gelieerde ondernemingen om het milieumanagementsysteem continu verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 Neuenstadt am Kocher d.d. 1 Juni 2013.


Zertifikat DIN EN ISO 14001:2009

Erkenning Productleverancier